Điểm khác nhau giữa các tôn giáo tôn thờ Thiên Chúa

  • Các Tôn giáo thờ Thiên Chúa bao gồm

Do Thái Giáo / Judaism , Trong nhánh Do Thái giáo có 1 nhánh đặc biệt là Messianic Judaism

Hồi Giáo / ISLAM

Kitô Giáo / Christianity

Tích Khắc Giáo / Sikhism 

  • Giáo lý về Thiên chúa

Giáo lý về Thiên Chúa của Do Thái Giáo ( không nói tới nhánh Messianic Judaism ) / Hồi giáo / Tích khắc giáo đều chấp nhận thiên chúa là đấng vô hình hữu hình , không có con , tạo ra vũ trụ , sinh vật, con người , trời đất ….

Cho nên Do Thái Giáo ( không nói tới nhánh Messianic Judaism ) / Hồi giáo / Tích khắc giáo không chấp nhận Chúa JESUS

Kitô Giáo và nhánh do thái giáo Messianic Judaism chấp nhận Chúa JESUS là con thiên chúa và là thiên chúa

  • Tên gọi của Chúa

Tích khắc giáo gọi Chúa là Ik Onkar , God …. ( ngôn ngữ địa phương ) http://en.wikipedia.org/wiki/Ik_Onkar

Hồi giáo gọi chúa là đấng ALLAH , bắt buộc phải gọi chúa với tên là ALLAH khi cầu nguyện , đọc kinh

Do Thái Giáo gọi chúa là Hashem , Elohim , Yehowa , YHWH , …. có 72 tên của Chúa ( nhưng chỉ có duy nhất 1 thiên chúa ) ( ngôn ngữ địa phương )

tác giả video nói tiếng do thái , nhưng giọng Ả rập http://youtu.be/1vAaKqZqnTw

Kitô giáo gọi Chúa = JESUS , giê su , yeshua , …… ngôn ngữ địa phương

Do Thái giáo nhánh Messianic Judaism gọi Chúa = JESUS , YESHUA ( tiếng do thái không có chữ * ) và Hashem , Elohim , Yehowa , YHWH , …. 72 tên của Chúa ( nhưng chỉ có duy nhất 1 thiên chúa ) , nhưng thường gọi là YESHUA ( ngôn ngữ địa phương )

  • Ảnh tượng

Do Thái Giáo , Hồi giáo , Tích khắc giáo không chấp nhận ảnh tượng

Kitô giáo thì có 3 nhánh chính : Công giáo la mã , chính thống giáo , tin lành

Công giáo la mã và Chính thống giáo chấp nhận ảnh tượng

Riêng Tin Lành không chấp nhận ảnh tượng và coi đó là ngoại giáo ( pagan )

  • Kitô giáo và Do thái giáo nhánh Messianic Judaism chấp nhận Chúa JESUS

điều đặc biệt là Thiên Chúa tự xuống trần gian , tự sinh ra trong bụng mẹ Mary ( con người ) , sống trong gia đình nghèo khó . Hòa nhập và gần gũi với nhân lọai . Tự để cho con người giết bản thân Chúa ( vì là chúa nên bất tử , tự sống lại )

  • Do Thái giáo ( không nói tới nhánh Messianic Judaism ) / hồi giáo / tích khắc giáo

coi thiên chúa là đấng vô hình , hữu hình , không có con

nên không chấp nhận Chúa JESUS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s